Nabór 2019

Krzysztof Berus

Kapłan w Zakonie Braci Mniejszych – Franciszkanów. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aktualnie dyrektor Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

Zainteresowania badawcze: biblistyka, patrologia, teologia
W swojej pracy doktorskiej pragnie skupić się na obrazach z Księgi Apokalipsy św. Jana w europejskiej sztuce wizualnej w starożytności i wczesnym średniowieczu. Od egzegezy tekstów do hermeneutyki obrazu.


Patrycja Bogdańska


Andrzej Damian Borsuk

Muzealnik, konserwator, specjalista ochrony dziedzictwa oraz event manager. Absolwent kierunków: zarządzanie (lic.) i ochrona dóbr kultury: muzealnictwo (lic.) i konserwatorstwo (praca magisterska: Zespół zabytkowy huty żelaza “Chlewiska”, napisana pod kierunkiem dr. Waldemara Affelta, obroniona w 2016 r.) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2015 r. pracownik merytoryczny (adiunkt) w Dziale Historii Techniki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz specjalista ds. architektury zabytkowej w przedsiębiorstwie konserwatorskim KRESY.

Zainteresowania badawcze: dziedzictwo przemysłowe, architektura industrialna, ochrona i konserwacja artefaktów technicznych; kolekcjonerstwo polskie i światowe.


Patryk Chłopek

Miłośnik edytorstwa oraz XIX-wiecznej literatury polskiej. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, gdzie swoje zainteresowania badawcze skupiał na literaturze popularnej okresu komunizmu. Poskutkowało to napisaniem prac dyplomowych: Wątki propagandowe w powieści Janusza Przymanowskiego „Czterej pancerni i pies” oraz Polityka i miłość. Rozprawa o zasadności działalności cenzury wobec powieści Leopolda Tyrmanda „Siedem dalekich rejsów”.

Wieloletni członek Edytorskiego Koła Naukowego Wyjustowani. Współinicjator Konkursu Wyjustowani, którego pokłosiem było wydanie publikacji artystycznej Wyjustowani. Antologia młodych twórców.

Współautor biografii Wojciecha Żabiałowicza O żużlu i wokół żużla.

Obecnie zajmuje się badaniem życia i twórczości Placyda Jankowskiego, pisarza okresu romantyzmu.


Milena Hübner

Absolwentka Ochrony dóbr kultury (spec. zabytkoznawstwo i muzealnictwo). Jej zainteresowania naukowe wiążą się z rzemiosłem artystycznym XVIII i XIX wieku oraz z historią kolekcjonerstwa. W 2019 roku uzyskała tytuł Najlepszej Absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK na podstawie osiągnięć naukowych i organizacyjnych.

Jej projekt badawczy, realizowany w Academia Artium Humaniorum UMK, poświęcony jest stylowi i epoce biedermeieru, specyfice biedermeierowskiej produkcji artystycznej na ziemiach polskich (w granicach z 1772 roku), wpływowi zagranicznych ośrodków, recepcji tego stylu oraz użytkowej funkcji przedmiotów i umiejscowienia ich w ówczesnym życiu codziennym.

 


Jagoda Jankowska

Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych UMK na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Zainteresowania badawcze: metodyka archiwalna, nauki pomocnicze archiwistyki, nauki pomocnicze historii.

W ramach studiów w Szkole Doktorskiej bada proces kształtowania się polskiej sfragistyki urzędowej w okresie 20-lecia międzywojennego.


Juliusz Jędrzejczak

Absolwent historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W badaniach koncentruje się na dwudziestowiecznej historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski i Włoch. Do pogłębienia fascynacji drugim z tych państw przyczyniło się uczestnictwo w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+, które pozwoliło na odbycie części studiów magisterskich na włoskiej uczelni Universita del Salento w Lecce. Ich ukoronowaniem stała się praca dyplomowa nosząca tytuł “Polityka zagraniczna Włoch w świetle dokumentów dyplomatycznych Ambasady RP przy Kwirynale za lata 1933-1938”.

Obecnie pragnie zgłębić przebieg życia i działalności polskiego dyplomaty Kazimierza Papée (1889-1979)


Mateusz Kozina

Urodzony w 1989 roku w Golubiu – Dobrzyniu. Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Tytuł magistra historii zdobył na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Ponadto ukończył studia licencjackie na kierunkach: Stosunki Międzynarodowe oraz Hellenistyka, w ramach której odbył półroczne stypendium na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach.

Jego zainteresowania badawcze skupiały się na historii Bizancjum w dobie panowania Justyniana Wielkiego oraz dynastii macedońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli eunuchów na cesarskim dworze. Jego największą pasją była piłka nożna, którą zarówno aktywnie uprawiał, jak i oglądał na ekranie. Ponadto lubił podróżować do ciekawych miejsc, z których najbardziej umiłował Grecję, będąc wielkim miłośnikiem jej historii i dorobku kulturowego.

W swojej pracy doktorskiej chciał skupić się na urzędzie i osobie parakoimomena za panowania dynastii amoryjskiej i macedońskiej w Bizancjum w latach 820 – 1057.

Odszedł śmiercią tragiczną 17 sierpnia 2020 r.


Adrian Kryszak

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie (RGGU Moskwa), gdzie ukończył elitarne studia polsko-rosyjskie na kierunku historia (Historyczna komparatystyka i tranzytologia Rosja-Polska). Aby pogłębić swoją wiedzę na temat najbardziej rozpowszechnionego języka słowiańskiego na świecie, oprócz historii, studiował również Filologię rosyjską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2018 wygrał Konkurs im. Profesora Karola Górskiego na najlepszą pracę magisterską za opracowanie tematu: „Stosunki Wielkiego Księstwa Litewskiego z Nowogrodem i Pskowem w XV w.” (promotor prof. dr hab. T. Kempa).
W jego zainteresowania wpisuje się szeroko rozumiane językoznawstwo, dzieje średniowiecznej Europy wschodniej oraz historia powszechna XX wieku. Poza tym jest miłośnikiem języków słowiańskich oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Inowrocławiu.
Przedmiotem dysertacji jest zbadanie ostatnich dekad władztwa Romanowiczów na Rusi Halicko-Wołyńskiej.


Joanna Kulczewska

Absolwentka studiów magisterskich z filologii romańskiej oraz licencjackich z lingwistyki praktycznej i copywritingu ; uczestniczka wymiany międzynarodowej ERASMUS+ na uniwersytecie Sorbonne IV w Paryżu (semestr letni 2019 r.); wieloletnia członkini Literackiego Koła Romanistów Polifraza. Obroniła pracę magisterską z romanistyki pt. L’onirisme et le motif du labyrinthe dans les ouvrages choisis de Gérard de Nerval, Bruno Schulz, Patrick Modiano et Piotr Paziński, a także pracę licencjacką z lingwistyki praktycznej i copywritingu pt. Psychologia miejsca a literatura – zarys problemu na wybranych przykładach.

Zainteresowania badawcze:

literatura francuska XIX wieku, komparatystyka literacka, intermedialność, socjologia i psychologia literatury, problem tożsamości i pamięci, psychoanaliza, geopoetyka.

Projekt doktoratu ma na celu zbadanie recepcji oraz określenie znaczenia francuskiej literatury prozatorskiej XIX wieku w dzisiejszych czasach we Francji i w Polsce. Przedmiot analizy stanowią parateksty współczesnych wydań najbardziej znanych oraz najbardziej wpływowych dzieł XIX-wiecznej literatury francuskiej, a także parateksty intermediów tych dzieł (film oraz komiks).


Anna Kuszmiruk

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach filozofia i prawo. Doktorantka w szkole doktorskiej Academia Artium Humaniorum w dyscyplinie filozofia. W pracy badawczej zajmuje się zagadnieniem filozoficznej krytyki koncepcji czasu w XX-wiecznej fizyce, ze szczególnym uwzględnieniem debaty Bergsona z Einsteinem.


Maciej Kwietnicki

Maciej Jerzy Kwietnicki – artysta wizualny. W 2016 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu nominacją do medalu im. Janusza Boguckiego, a także wyróżnieniem ze strony toruńskiego okręgu ZPAP za najlepszy dyplom artystyczny. Działacz i współtwórca wielu inicjatyw artystycznych i edukacyjnych. Czynny uczestnik kilkudziesięciu wystaw, plenerów i festiwali. Zajmuje się sztuką relacyjną, tworzy instalacje i obiekty. Jest założycielem Pracowni Projektów Płaskich i Przestrzennych – studia działającego na styku projektowania graficznego, sztuki i edukacji.

W swej pracy doktorskiej chce się skupić na konsolidacji badań wywodzących się z myśli humanistycznej i dyskursów środowiskowych z nowymi praktykami postartystycznymi. Celem pracy jest wytworzenie transdyscyplinarnych metod artystyczno-badawczych zwiększających przyswajalność wytworzonej wiedzy przedstawiającej relację człowiek – środowisko – człowiek.


Agnieszka Laddach

Historyk, teolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; laureatka Stypendium im. prof. Anny Stadnickiej, przyznawanego przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego w Krakowie; prelegentka na międzynarodowych konferencjach naukowych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, na Malcie i Łotwie; autorka monografii: Janusz St. Pasierb. Teolog, historyk sztuki, teoretyk kultury (Toruń 2019), Katedra Pelplin XVII w. Kulturowy wymiar barokowej liturgii (Pelplin 2013), współautorka książki Człowiek – istota religijna, t. 3., Religijność w ujęciu humanistycznym (Toruń 2014).
Zainteresowania badawcze: historia kultury, teologia kultury, teologia ciała.
Projekt badawczy: Hermeneutyka teologiczna ,,Aniołów w Ameryce” Tony’ego Kushnera.


Rafał Mieczkowski

Urodzony w 1990 roku w Braniewie. Wielki miłośnik historii regionalnej i historii Prus, wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Braniewa, autor lub współautor szeregu inicjatyw na rzecz promocji regionu i jego historii.

Zarówno hobbystycznie, jak i naukowo zajmuje się historią i rozwojem fotografii do 1939 roku, historią Wielkiej Wojny i historią wojny domowej w Rosji.

W swojej pracy doktorskiej zamierza skupić się na przedstawieniu roli, jaką odgrywała fotografia w budowaniu wizerunku rosyjskiej armii w latach 1914-1917. Mowa przy tym zarówno o efektach działań oficjalnych korespondentów wojennych, uwieczniających zmagania wojenne, jak i o zdjęciach prywatnych, wykonywanych przez zwykłych żołnierzy i oficerów z myślą o utrwaleniu w ten sposób własnych przeżyć na frontach Wielkiej Wojny.


Sara Orzechowska

Absolwentka interdyscyplinarnych studiów Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze UWM oraz Kulturoznawstwo, spec. folklorystyczno-antropologiczna UMK. Posiada kurs Towaroznawstwa Zielarskiego MEN. Wiedzę folklorystyczną łączy ze znajomością fitoterapii i wieloletnią praktyką zielarską. Jest autorem i wykonawcą wielu programów kulturalnych i edukacyjnych, związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, zwłaszcza z kulturą ludową, m.in. ETNOspiżarnia Ziemi Dobrzyńskiej czy Elementarz Małego Słowianina. Zainteresowania badawcze to głównie rośliny w kulturze i literatura oralna, podania i bajki ludowe, szczególnie w kulturach słowiańskich.

Projekt badawczy to: Zioła i kobiety. Tradycje zielarskie w folklorze polskim.

Celem pracy jest zbadanie tradycji zielarskich w folklorze polskim (bajki, podania, legendy, pieśni, zamawiania, klątwy), przede wszystkim z perspektywy kobiecej. Wyniki badań literaturoznawczych i folklorystycznych nad użytkowaniem roślin w tradycyjnych praktykach kobiecych mają posłużyć do scharakteryzowania relacji między człowiekiem i jego sposobem nadawania znaczeń a rośliną, jej wyglądem oraz działaniem. Badania mają określić trwałość struktur myślowych i praktyk zielarskich od XVIII wieku do czasów współczesnych oraz pojawienie się nowych sposobów wykorzystania roślin, w związku napływem nowych gatunków i związanych z nimi praktykami z innych kultur.


Paweł Pilarski

Absolwent wojskoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk wojskowości, przewodnik po Toruniu i Twierdzy Toruń, Społeczny Opiekun Zabytków, pasjonat i popularyzator nauk historycznych oraz historii regionalnej. W wolnych chwilach podróżuje i praktykuje turystykę niekonwencjonalną, a efektem tego jest powstały kanał na platformie YouTube.

Dotychczas swoje badania skupiał na szeroko pojętej tematyce historii wojskowości. Głównie zajmując się rozwojem fortyfikacji w XIX i XX wieku, dziejami Wojska Polskiego w okresie międzywojennym (w szczególności 63 Toruński Pułk Piechoty), militarną historią Torunia (twierdza, garnizon, poligon artyleryjski). Zainteresowania badawcze kieruje również ku zagadnieniom związanym z infrastrukturą krytyczną i współczesną architekturą obronną (Hesco Bastion Concertainer).

Aktualnie w ramach projektu badawczego rozprawy doktorskiej ma zamiar przeanalizować i zbadać działalność, funkcjonowanie oraz codzienne życie toruńskiego poligonu artyleryjskiego w latach 1945 – 1989.

Google Scholar


Sonia Tomczak

Absolwentka archeologii oraz filologii norweskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik badań archeologicznych w Polsce, Niemczech, Norwegii i Szwajcarii. Członek Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku. Zajmowała się popularyzacją archeologii i wiedzy z zakresu wczesnego średniowiecza w ramach działalności w Stowarzyszeniu Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Aurea Tempora. Od wielu lat naucza języka norweskiego oraz zajmuje się tłumaczeniami (j. norweski/polski//angielski). Jest inicjatorem projektu Biblioteka na językach.

Zainteresowania badawcze: dokumentacja cyfrowa w archeologii; badania nieinwazyjne i wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach archeologicznych; Skandynawia – języki, kultura, historia
Projekt badawczy: Cyfrowa dokumentacja w archeologii: szanse, zagrożenia, wartość poznawcza.


Marzena Wilk

Ukończyła malarstwo ze specjalnością malarstwo w architekturze (pracownia witrażu i szkła artystycznego) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 2019 roku uzyskała dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem w pracowni szkła artystycznego dr hab. Andrzeja Kałuckiego, prof. UMK oraz w pracowni malarstwa sztalugowego dr hab. Anny Wysockiej, prof. UMK.
W swojej twórczości wykorzystuje techniki hutnicze, palnikowe i termoformowane oraz zajmuje się projektowaniem i realizacją witraży w architekturze sakralnej i świeckiej. Prezentowała swoje prace na kilkunastu wystawach w Polsce i zagranicą.

Projekt badawczo-artystyczny obejmuje problematykę technologiczną fusingowo-slumpingowo-neonowych obiektów szklanych będących połączeniem sztuki malarstwa, rzeźby, grafiki oraz instalacji w oparciu o wykorzystanie szkła artystycznego


Jakub Wojtecki

Archeolog, absolwent Instytutu Archeologii UMK (praca magisterska: Rola konia w kulturze dawnych Słowian, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Chudziaka).

Uczestnik szeregu wykopaliskowych badań ratowniczych, inwestycyjnych i weryfikacyjnych.
Zainteresowania badawcze: archeologia religii, etnoarcheologia i metodologia archeologii.

Realizowany projekt badawczy dotyczy religijnych i mitologicznych aspektów wojny w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza na obszarze Pomorza.