Nabór 2020

Wiktor Binnebesel

Toruński autochton, miłośnik średniowiecza i pieszych wędrówek. Ukończył Ochronę dóbr kultury (spec. zabytkoznawstwo i muzealnictwo) na UMK. Pracę licencjacką poświęcił śląskiej, późnogotyckiej nastawie ołtarzowej z Wielką Świętą Rodziną ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, zaś magisterium – mecheleńskiej rzeźbie Madonny z Dzieciątkiem z tejże kolekcji. Przez całe studia zaangażowany w działalność Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniowiecza UMK – wiele lat pracy w zarządzie.

Realizuje projekt pt. Późnogotycka rzeźba snycerska na ziemi chełmińskiej w ujęciu interdyscyplinarnym. Warsztaty – chronologia – funkcja.

Zainteresowania naukowe: rzeźba średniowieczna – przede wszystkim późnogotycka, ikonografia, badania proweniencyjne, dawne technologie snycerskie, badania pierwotnych funkcji i kontekstów zabytków.


Szymon Brucki

Z pochodzenia starogardzianin, torunianin – z wyboru. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, gdzie w roku akademickim 2017/2018 za napisaną pod kierunkiem dr hab. Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, prof. UMK rozprawę Między wierszem a piosenką – o istocie poezji śpiewanej otrzymał wyróżnienie w wydziałowym konkursie na najlepszą pracę magisterską.

Od początku swej drogi akademickiej (licencjat poświęcony twórczości Jacka Kaczmarskiego) zafascynowany fenomenem poezji śpiewanej oraz piosenki poetyckiej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół związków muzyki ze słowem, głównie w aspekcie powiązania struktury semantycznej poszczególnych elementów dzieł słowno-muzycznych.

Uczestnik licznych konferencji i sesji naukowych, niejednokrotnie angażował się także w ich organizację. Współpracował przy realizacji projektu „Dni języka polskiego w Kaliningradzie. W kręgu sztuki i filozofii” prowadzonego w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. „Promocja języka polskiego”. Publikował w kraju i za granicą.

Swoją pracę doktorską poświęca osobie oraz twórczości Mirosława Czyżykiewicza, co jest naturalną konsekwencją realizowanej przez niego na co dzień pasji – poza murami Uczelni zdobywa bowiem liczne nagrody oraz wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach poezji śpiewanej i piosenki poetyckiej (jako wykonawca i kompozytor), bywa również zapraszany do składów jurorskich niektórych z tych festiwali.


Regina Dąbkowska

Historyk, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych UMK (praca magisterska: Kobiety w Okręgu Pomorskim Delegatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Golona).

Współtwórczyni i przewodnicząca (2015-2017) Koła Naukowego Badaczy Białych Plam.

Od 2018 r. pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy.

W ramach studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych przygotowuje rozprawę doktorską dot. funkcjonowania centralnego więzienia dla kobiet w Fordonie w okresie stalinowskim.


Anna Faron

Konserwator dzieł sztuki. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK, kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki (spec. konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej). Praca magisterska (promotor: prof. dr hab. Bogumiła Rouba oraz dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK), została nagrodzona w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie.

Odbyła praktyki w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w firmach konserwatorskich w Polsce, na Malcie oraz staż absolwencki we Włoszech. Obecnie ma duże szczęście być członkiem zespołów konserwatorskich prowadzących prace na terenie Polski.

W Szkole Doktorskiej przygotowuje pracę w dyscyplinie ‘sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki’ dotyczącą laserowego oczyszczania obiektów dziedzictwa kulturowego.


Patrycja Godlewska

Archeolog, absolwent Instytutu Archeologii UMK oraz Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Archeologii Sądowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miłośniczka Kresów Wschodnich, ich historii, dziedzictwa i kultury.

Muzealnik, uczestnik wielu badań archeologicznych w Polsce i w Republice Czeskiej (Uniwersytet Hradec Kralove, Slany/k Prahy).

Realizowany projekt badawczy w Szkole Doktorskiej Academia Artium Humaniorum dotyczy jednego z aspektów obrzędowości sepulkralnej wczesnośredniowiecznych Słowian Zachodnich.

Zainteresowania badawcze: archeologia pradziejowa i wczesnośredniowieczna, etnoarcheologia, religioznawstwo, antropologia kulturowa, folklor słowiański, historia i kultura Rosji oraz krajów byłego ZSRR, archeologia sądowa, kryminalistyka, profilowanie kryminalistyczne.


Magda Górska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 roku ukończyła studia licencjackie z kulturoznawstwa. W 2020 roku otrzymała tytuł magistra sztuki na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna. Doktorantka w szkole doktorskiej Academia Artium Humaniorum w dyscyplinie nauki o sztuce. Jej zainteresowania oscylują wokół edukacji artystycznej w dobie popkultury.

W swoich badaniach koncentruje się na analizie tekstów polskiej nieprofesjonalnej twórczości internetowej pod kątem potencjału kulturotwórczego, edukacyjnego oraz galeryjnego.


Bartosz Hamarowski

Kognitywista i kulturoznawca, absolwent Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr oraz Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach szkoły doktorskiej realizuje projekt dot. systematyzacji nurtów kognitywnych we współczesnej humanistyce, ze szczególnym skupieniem na formułowanych w ich obrębie ontoepistemologiach kultury.

Zainteresowania badawcze: humanistyka kognitywna, filozofia nauki, zagadnienia integracji (konsiliencja, inter/trans/postdyscyplinarność), neuronauka kulturowa, predykcyjne i niemodularne rewizje klasycznych teorii emocji.


Marcin Janecki

Absolwent Wydziału Teologii UMK. Doktorant w Katedrze Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w Departamencie Studiów Hebrajskich i Aramejskich Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania).

Badacz antycznej literatury syryjskiej (w szczególności dzieł Izaaka z Niniwy, VI w.), myśli filozoficznej średniowiecza łacińskiego oraz biografii i spuścizny literackiej Tomasza od Jezusa (Díaza Dávila y Herrera, 1564-1627). Autor edycji tekstów, przekładów, artykułów i monografii naukowych z zakresu filozofii starożytnej i średniowiecznej, egzegezy średniowiecznej oraz duchowości.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół: języków wschodnich, klasycznych i romańskich; paleografii, kodykologii, brachygrafii; antropologii, teorii poznania, kontemplacja, mistologii i mistografii; hermeneutyki i egzegezy biblijnej. Bierze udział w licznych projektach badawczych w kraju (NCN, NPRH) oraz zagranicą. Pasjonuje się edycją krytyczną tekstów rękopiśmiennych oraz przekładem dzieł z kręgu języka syryjskiego, łacińskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego.

W ramach szkoły doktorskiej Academia Artium Humaniorum UMK realizuje projekt “In Ecclesiasten Hugona ze św. Wiktora: edycja krytyczna i studium doktrynalne”. Jego celem jest dostarczenie krytycznego tekstu komentarza do biblijnej Księgi Koheleta autorstwa mistrza Hugona († 1141) oraz analiza doktrynalna, intertekstualna i porównawcza dzieła w kontekście renesansu XII-tego wieku. Badania prowadzone są we współpracy z Institut de Recherche et Histoire de Textes (CNRS) w Paryżu.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4376-6535


Konrad Lewek

Doktorant szkoły doktorskiej Academia Artium Humaniorum UMK od 2020 roku. Tytuł magistra uzyskał w 2015 roku, broniąc pracę magisterską pt: Osada późnośredniowieczna w Strożyskach pow. Buski (stanowisko 23) napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Jacka Poleskiego.

Członek licznych projektów uniwersyteckich w kraju, np.: Ostrów Lednicki, Grodzisko Damice, OO benedyktynów w Tyńcu, oraz za granicą, np: Gniezdowo, Nowogród Wielki (Rosja), Caernarfon Castle (Walia), Chinge-Tei (Tuwa), Nakum (Gwatemala).

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pt.: Importy z obcych kręgów kulturowych, odnalezione w wybranych ośrodkach państwa Piastów w Wielkopolsce z X i XI wieku, której kierownikiem naukowym został prof. UMK dr hab. Andrzej Pydyn.

W latach 2011-2020 uczestnik wielu ratowniczych kampanii archeologicznych na terytorium Polski, Rosji i Wielkiej Brytanii.

Zainteresowania badawcze:


Maria Lompe

Absolwentka instytutu kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wielokrotna stypendystka Rektora UWR oraz Prezydenta Miasta Wrocław.
Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół studiów nad nauką i techniką, teorii Aktora-Sieci (ANT) i jej aplikacją do badań internetu, mapowania kontrowersji oraz badań struktur wiedzy.
W szkole doktorskiej realizuje projekt dotyczący badania obiegu wiedzy w przestrzeni internetowej na podstawie mapowania kontrowersji wokół przekopu Mierzei Wiślanej.


Marianna Piątkowska


Adrianna Piotrowska

Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas studiów opublikowała dwa artykuły w czasopismach językoznawczych „LingVaria” oraz „Linguistica Copernicana”: Związki przymiotnika były z rzeczownikami (2019), Właściwości składniowo-semantyczne jednostek z ciągami o mał- i omal (2020).

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół współczesnego językoznawstwa polskiego i teoretycznego. Bada wyrażenia funkcyjne, głównie klasę operatorów metapredykatywnych z perspektywy gramatyki, semantyki i leksykografii.

W projekcie badawczym analizuje operatory metapredykatywne o postaci minimum, maksimum, minimalnie, maksymalnie w systemie gramatycznym języka polskiego.


Bartłomiej Schmidt

Urodzony 12 listopada 1994 roku, w 2014 ukończył Liceum Plastyczne w Rypinie.

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK na Kierunku Rzeźba. Dyplom magisterski z wyróżnieniem w 2019 r., promotorem pracy artystycznej prof. Andrzej Borcz. Praca dyplomowa nagrodzona medalem imienia Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom artystyczny na Wydziale w roku akademickim 2018/2019.

Tworzy w dyscyplinie sztuki plastyczne – rzeźba


Aleksandra Sieradzka

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej praca licencjacka pt. “The figure of the android as the embodiment of transhumanism and posthumanism assumptions in the movie Ex Machina and the first season of the television series Westworld” („Postać androida jako uosobienie założeń transhumanistycznych i posthumanistycznych w filmie Ex Machina i pierwszym sezonie serialu Westworld”) zdobyła wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę licencjacką na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2017/2018. Pracę magisterską pt. “Artificial Housewives and Women’s Rights: Men, Women and Technology in Ira Levin’s The Stepford Wives and its 2004 movie adaptation” („Sztuczne gospodynie domowe i prawa kobiet: kobiety, mężczyźni i technologia w Żonach ze Stepford Iry Levina i jej filmowej adaptacji”) obroniła w 2020 roku.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na transhumanizmie, posthumanizmie, feminizmie, a także na szeroko pojętej inności. Poza tym do jej pasji należy gra na perkusji, tworzenie ilustracji i concept artów oraz wygłaszanie prelekcji dotyczących androidów na konwentach i festiwalach fantastyki.

Jej projekt badawczy dotyczyć będzie redefinicji pojęcia „człowiek” w wybranych tekstach kultury popularnej XXI wieku oraz przedstawienie relacji pomiędzy ludźmi a technologią w tychże tekstach.


Agata Skupniewicz

Absolwentka grafiki (spec. grafika multimedialna) na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Tytuł magistra sztuki otrzymała w roku 2014, broniąc dyplom z wyróżnieniem (instalacja audiowizualna wraz z książką artystyczną). Prace prezentowała w kraju i za granicą; wyróżniana; stypendystka Prezydenta Miasta Torunia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jej działania charakteryzuje interdyscyplinarność, a bieżące zainteresowania podążają w stronę sztuki społecznie zaangażowanej. Aktywna na polu edukacji nieformalnej, współorganizatorka inicjatyw artystycznych i społeczno-kulturalnych, chętnie wykracza poza instytucjonalny obieg sztuki i tradycyjną formę ekspozycji.
Za oś projektu artystyczno-badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej przyjęła idę wspomnień. Odwołując się do nauk humanistycznych oraz zbiorów archiwalnych w dyskursie z działaniami post-/artystycznymi – będzie pracować nad wieloelementowym opracowaniem artystycznym bazującym na zróżnicowanych mediach, zgłębiając ich możliwości pod kątem oddziaływania multisensorycznego.


Paula Śwituszak

Konserwatorka dzieł sztuki. Absolwentka kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalizacja: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją pracę dyplomową na temat XVII-wiecznej tarczy zegarowej ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie napisała pod kierunkiem dr Joanny M. Arszyńskiej (część artystyczno-konserwatorska) oraz prof. Justyny Olszewskiej-Świetlik (część teoretyczno-badawcza) i obroniła w 2018 r.
Praca ta otrzymała nagrodę im. doc. Leonarda Torwirta, przyznawaną najlepszym dyplomom konserwatorskim w danym roku akademickim.

Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki UMK w latach 2014 – 2018 oraz inicjatorka i współwykonawca projektu Konserwacji Astrografu H. Drapera, z Instytutu Astronomii UMK w Piwnicach, za który Koło Naukowe, otrzymało nagrodę główną StRuNa-Art 2019 w kategorii: Najlepszy projekt artystyczny w kraju.

W trakcie studiów brała udział w licznych projektach oraz warsztatach zagradnicznych m.in.:

2013 – Instrumental and Diagnostic Techniques for Heritage Conservation Univerzita Pardubice, Republika Czeska HERACON 2013 LLP Erasmus Intensive Programme, organizowanych przez Univerzita Pardubice, Fakulta Restaurovani in Litomyśl.

2016 – University of Oslo Summer School Conservation of Theater Sceneries, Norway ‘16.

2017 – Laser technologies in Cultural Heritage analysis diagnosis and conservation, warsztaty OPTO-CH organizowane przez Institute of electronic structure and laser-FORTH; Heraklion, Kreta, Grecja.

W 2015 roku brała udział w projekcie prowadzonym przez dr Solidę Lima, dotyczącym konserwacji zabytkowych malowideł ściennych wokół Srebrnej Pagodny – Wat Preah Keo Morokot w Pałacu Królewskim w Phnom-Penh, Kambodża. Wraz z innymi wykonawcami prac konserwatorskich, została nagrodzona królewskim orderem Sahametrei.

Od 2019 roku kontynuuje naukę również na Wydziale Chemii UMK w Toruniu.

W ramach swojej pracy doktorskiej, zajmuje się problematyką konserwacji polichromii wykonanych na podłożach metalowych, ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji obrazów, znajdujących się w zbiorach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.


Anna Wiśniewska


Ewelina Wiżentas

Absolwentka Moskiewskiego Instytutu kultury, kierunek- sztuka śpiewu ludowego, specjalizacja – chóralny śpiew ludowy.

Zainteresowania naukowe dotyczą kultury polskiej wsi Wierszyna (obw. Irkucki, Syberia) w warunkach wielokulturowości. Poprzednie prace oparte są na folklorze muzycznym, teraz badania dotyczą obrzędowości cyklu życia wierszynian.


Anna Zalewska

Absolwentka historii i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, współorganizatorka wydarzeń kulturalnych, tłumaczka wielokrotnie nagradzana w konkursach translatorskich. W 2020 r. uzyskała tytuł Najlepszej Absolwentki Wydziału Humanistycznego UMK. W przyszłości zamierza ubiegać się o nadanie uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rosyjskiej i polskiej bajki ludowej, jak również słowiańskiej demonologii.

Realizowany projekt badawczy poświęcony został postaciom demonicznym w rosyjskiej i polskiej bajce ludowej z uwzględnieniem kategorii, źródeł oraz funkcji pełnionych przez poszczególnych bohaterów we wspomnianych utworach.


Tomasz Ziemkiewicz

Absolwent kierunków Wojskoznawstwo Wydziału Nauk Historycznych i Ochrona Dóbr Kultury Wydziału Sztuk Pięknych, na specjalności Konserwatorstwo.

Za pracę licencjacką Problematyka konserwatorska architektury modernistycznej na przykładzie dawnego gmachu Starostwa Krajowego Pomorskiego w Toruniu, napisaną pod kierunkiem dr Karoliny Zimnej-Kaweckiej, otrzymał nagrodę Towarzystwa Miłośników Miasta Torunia za najlepsze prace magisterskie i dyplomowe w 2018 roku. Praca magisterka pod kierunkiem dr hab. Joanny Kucharzewskiej, prof. UMK Znikający modernizm, czyli problematyka konserwatorska polskiej architektury usługowo-handlowej l.60 XX w. na przykładzie wybranych realizacji w Warszawie, uhonorowana została nagrodą im. doc. Jerzego Frycza za rok 2021.

W 2017 roku uczestniczył w zagranicznym projekcie inwentaryzatorskim koordynowanym prze Katedrę Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych – Glasgow Necropolis Project. Na przełomie lat 2018/2019 odbył staż w organizacji Docomomo International, promującej dziedzictwo architektoniczne modernizmu na świecie.

Jego projekt realizowany w Szkole Doktorskiej kontynuuje badania nad polską architekturą usługowo-handlową wzniesioną po roku 1956.


Agnieszka Zwarycz-Łazicka

Absolwentka filologii polskiej, filologii romańskiej oraz filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkini Société Internationale d’Etudes Yourcenariennes. Uczestniczka kilku edycji Warsztatów Herbertowskich. W latach 2016–2018 współpracowała z Instytutem Myśli Józefa Tischnera, uczestnicząc w projekcie badawczym realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Publikowała m.in. w „Bulletin de la Société Internationale d’Etudes Yourcenariennes”, monografiach zbiorowych z serii „Biblioteka Pana Cogito” oraz w „Białostockich Studiach Literaturoznawczych”. W swojej rozprawie doktorskiej zajmuje się filozoficznym wymiarem twórczości Zbigniewa Herberta. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury XX i XXI w. w Polsce i we Francji, fenomenologii francuskiej, teorii poznania oraz metodologii badań humanistycznych. Ponadto uwielbia twórczość Edgara Allana Poego, Romana Jaworskiego oraz Joanny Bator. Na co dzień współprowadzi organizację pozarządową działającą m.in. na rzecz wysokiej jakości edukacji.