REKRUTACJA

Rok akademicki 2023/2024

Postępowanie kwalifikacyjne do szkoły doktorskiej składa się z dwóch etapów:

Elementy oceny kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym:

  1. Rozmowa kwalifikacyjna (0-50 punktów);
  2. Udokumentowane osiągnięcia naukowe (0-30 punktów);
  3. Dodatkowe kwalifikacje kandydata (0-10 punktów);
  4. Ostateczny wynik studiów – ocena z dyplomu ukończenia studiów (0-10 punktów).

Do szkoły doktorskiej nie może zostać przyjęta osoba, która w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskała mniej niż 60 punktów.

Szczegółowe kryteria przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym określa: Załącznik nr 1 do uchwały Nr 27 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (207 KB)


WAŻNE – SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

Termin składania dokumentów: 21.08.-04.09.2023 r.

Wszystkie dokumenty w pierwszej kolejności należy przesłać w wersji elektronicznej, najlepiej w formacie PDF, na adres mailowy: szkola.doktorska@cm.umk.pl . Prosimy o nazwanie każdego pliku w następujący sposób: Nazwisko i imię. podanie, Nazwisko i imię. list motywacyjny, Nazwisko i imię. życiorys naukowy, itp.

Następnie należy złożyć dokumenty w wersji tradycyjnej (papierowej) w sekretariacie szkoły w w/w dniach, tj. 21.08.-04.09.2023 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, złożone we wskazanym terminie.  Zgłoszenia niekompletne, przeterminowane lub złożone przed terminem nie będą kwalifikowane do dalszego postępowania. Po stronie kandydatów spoczywa dbałość o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.