REKRUTACJA

Rok akademicki 2021/2022

Postępowanie kwalifikacyjne do szkoły doktorskiej składa się z dwóch etapów:

Elementy oceny kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym:

  1. Rozmowa kwalifikacyjna (0-50 punktów);
  2. Udokumentowane osiągnięcia naukowe (0-30 punktów);
  3. Dodatkowe kwalifikacje kandydata (0-10 punktów);
  4. Ostateczny wynik studiów – ocena z dyplomu ukończenia studiów (0-10 punktów).

Do szkoły doktorskiej nie może zostać przyjęta osoba, która w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskała mniej niż 60 punktów.

Szczegółowe kryteria przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym określa: Załącznik nr 1 do uchwały Nr 27 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (207 KB)