Nasi doktoranci

Jakub Bandoch
Absolwent socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do jego głównych zainteresowań w obrębie nauk społecznych należy obszar maszyn społecznych oraz obserwacja “życia” nowych technologii w społeczeństwach peryferyjnych. W czasie studiów angażował się w działalność Zespołu Realizacji Badań “Pryzmat”. Dzięki współpracy z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju zyskał doświadczenie przy projektowaniu oraz realizacji procesów partycypacji obywatelskiej w polskich gminach. Współautor raportu CzytaNIE – Czy uczniowie toruńskich szkół ponadgimnazjalnych sięgają po książki? (2015). W Szkole Doktorskiej jest jedną z dziesięciu osób zakwalifikowanych do realizacji modułu Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) finansowanego ze środków POWER.


Weronika Baran
Ukończyła ze znakomitymi wynikami dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W trakcie studiów otrzymała tytuł Najlepszej Studentki Wydziału Prawa i Administracji, a następnie została Najlepszą Absolwentką na dwóch wydziałach UMK – na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Za wybitne osiągnięcia otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, Stypendium Prezydenta Miasta Torunia, Stypendium Starosty Powiatu Kartuskiego oraz Stypendia Rektora dla Najlepszych Studentów. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych. Brała udział w wielu znaczących ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Zdobyła nagrody w konkursach na szczeblu ogólnopolskim. W trakcie studiów angażowała się w działalność różnych organizacji – była Prezesem jednego z najprężniej działających kół naukowych – Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego oraz organizatorem ośmiu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych, była również członkiem Kliniki 42 oraz członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim wokół prawa karnego.

Profil w Google Scholar


Marcin Bartnicki
Socjolog, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełni funkcję kierownika Zespołu Komunikacji i Promocji w Instytucie Badań Edukacyjnych. Zajmował się badaniem mediów, komunikacji w internecie oraz badaniami systemu edukacji. Autor artykułów naukowych opublikowanych w Studiach Medioznawczych, Societas/Communitas i Dialogach Politycznych. Dziennikarz, publicysta i popularyzator nauki, od 2007 r. publikuje regularnie w prasie i w portalach internetowych, pracował m.in. w Wirtualnej Polsce i mediach lokalnych (m.in. w dziennikach Nowości i Express Bydgoski), był redaktorem, reporterem i kierował pracą redakcji. Zawodowo zajmuje się PR-em i marketingiem. W Szkole Doktorskiej jest jedną z dziesięciu osób zakwalifikowanych do realizacji modułu Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) finansowanego ze środków POWER.

Profil w Google Scholar


Olgierd Borowiecki
Pasjonat poznawania rzeczywistości zainteresowany pamięcią (początkowo asocjacyjną, obecnie proceduralną) oraz kodowaniem predykcyjnym, zarówno na poziomie konceptualnym, jak i neurobiologicznym. Formalnie absolwent studiów licencjackich z zakresu kognitywistyki na KUL-u, kontynuujący naukę na studiach magisterskich UMK. Laureat Diamentowego Grantu, stypendium MNiSW 2018/2019, najlepszy student wydziału Filozofii i Nauk Społecznych 2019, uczestnik międzynarodowych wymian na University of Helsinki, Maastricht University oraz Sapienza University. W ramach pracy w szkole doktorskiej realizuje badanie fMRI dotyczące mózgowej reprezentacji nabywania oraz konsolidacji sekwencji czynności.  W Szkole Doktorskiej jest jedną z dziesięciu osób zakwalifikowanych do realizacji modułu Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) finansowanego ze środków POWER.

Profil w Google Scholar


Mikołaj Borowski-Beszta
Absolwent wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Uczestnik i wykonawca w zespołowych grantach badawczych i projektach badawczo-rozwojowych o tematyce związanej z cyfrową gospodarką i finansami, finansowanych przez NCN oraz Warszawski Instytut Bankowości. Koordynator i wykonawca części badawczej projektu badawczo-rozwojowego spółki odpryskowej UMK – Technology for Mobile. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą bankowość mobilna i płatności mobilne oraz inne nowoczesne metody i systemy płatności detalicznych w fizycznych punktach sprzedaży oraz online. W ramach projektu badawczego rozprawy doktorskiej zamierza zbadać społeczne i technologiczne uwarunkowania rozwoju cyfrowych usług płatniczych. Do jego hobby należą multimedia: prowadzi dwa kanały na platformie YouTube, komponuje podkłady muzyczne a także zajmuje się projektami wizualnymi – grafiką i montażem materiałów wideo.

Profil w Google Scholar


Leszek S. Dąbrowski
Absolwent studiów miejskich oraz turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Najlepszy absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2018/2019, dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendysta Polskiej Sekcji Regional Studies Association. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych, m.in. w Szwajcarii i USA. Wykonawca projektów w ramach NCN oraz MNiSW. Współautor publikacji z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, a w szczególności pokolenia Z w przestrzeni miejskiej oraz funkcjonowania miast partnerskich. Jego projekt badawczy dotyczy uwarunkowań preferencji spędzania czasu wolnego przez pokolenie Z w Polsce.

Profil w Google Scholar

 

 


Dominika Gałecka
Absolwentka prawa i historii sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek zespołu Informacji Patentowej w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, należącej do sieci ośrodków PATLIB współpracujących z Europejskim Urzędem Patentowym. Ekspertka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Zainteresowania naukowe skupia wokół problematyki prawnej ochrony własności intelektualnej (ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, znaków towarowych i wzorów przemysłowych). Ukierunkowana na związki sztuki z prawem oraz prawo autorskie w kulturze. Współpracuje z instytucjami kultury w sferze prawnych aspektów digitalizacji, udostępniania i ponownego wykorzystywania zdigitalizowanych zasobów. Jej prace badawcze dotyczą prawa w procesie digitalizacji zbiorów muzealnych i dążą do ukazania realiów polskich na tle praktyki europejskiej. Prywatnie miłośniczka podróży, zainteresowana sztuką różnorodną, fotografią i kulturą chińską, uzależniona od posiadania i czytania książek oraz zwiedzania muzeów.

Profil w Google Scholar


Martyna Hoffman
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik projektu „Na skraju demokracji? Praktyka realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby w sytuacji bezdomności”, realizowanego w ramach grantu przyznanego w konkursie „Preludium” Narodowego Centrum Nauki (2018/31/N/HS5/03823). W trakcie studiów członkini Zarządu, a następnie Rady Programowej Zespołu Realizacji Badań Pryzmat Instytutu Socjologii UMK. W 2015 roku stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od kilku lat zawodowo związana z branżą badawczą. Uczestniczyła w licznych projektach w obszarze społecznym i rynkowym, współpracując m.in. z Danae, PBS, Fundacją Court Watch Polska oraz Grupą Neuca. Finalistka konkursu zbadaj.to, Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Prywatnie specjalista do spraw napełniania psiej miski i ogarniania kociej kuwety. W wolnych chwilach psuje wzrok grami i szyciem na maszynie. W Szkole Doktorskiej jest jedną z dziesięciu osób zakwalifikowanych do realizacji modułu Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) finansowanego ze środków POWER.

Profil w Google Scholar


Radosław Klimas
Inżynier informatyki stosowanej, magister zarządzania informacją i bibliologii. W 2014 założył informatyczny startup Red Key w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Od 2014 pracuje jako Administrator Systemów Informatycznych w CUK Ubezpieczenia. Prócz tego realizuje się jako producent muzyczny w Alt Control. Jego zainteresowania naukowe obejmują naukometrię, analizę i wizualizację danych, big data, bazy danych, systemy zarządzania treścią. W ciągu kilku najbliższych lat planuje zbadać dostępne narzędzia do mierzenia dynamicznie zmieniającej się polskiej nauki i dostarczyć odpowiedzi na parę pytań z dyscypliny naukometrii w kontekście badań polskich naukowców.

Profil w Google Scholar


Julia Kołodziejska
Absolwentka dwóch kierunków studiów – bezpieczeństwa wewnętrznego i studiów wschodnich. Członkini zespołu redakcyjnego czasopisma Nowa Polityka Wschodnia. Interesuje się zagadnieniem bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego. W trakcie trwania roku akademickiego podjęła się realizacji długoterminowego wolontariatu europejskiego w Gruzji, podczas którego realizowała projekt pt. Support Peace Building and Youth Work in internally displaced people settlements. Wzięcie udziału w patrolu granicznym Misji EUMM Gruzja zapoczątkowało chęć przeprowadzenia badań nad zagadnieniem regulacji konfliktów niskiej intensywności na obszarze poradzieckim.

Profil w Google Scholar


Krzysztof Krawczyk
Absolwent toruńskiej filozofii. Interesuje się logiką. Pisze doktorat o teorio-modelowych aspektach logiki wiążącej, skupiając się na zastosowaniach opracowanych przez siebie „S-konstrukcji” oraz inspirowanego ultraproduktem Łosia „ultramodelu”. Wspomniane konstrukcje stosuje do zagadnień związanych z siłą ekspresji, niedefiniowalnością wybranych struktur oraz pełnością logiki wiążącej. W Szkole Doktorskiej jest jedną z dziesięciu osób zakwalifikowanych do realizacji modułu Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) finansowanego ze środków POWER.

Profil w Google Scholar


Beata Królicka
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2018 r. pracownik administracji UMK. Jej zainteresowania naukowe obejmują dyskurs publiczny (medialny), komunikację polityczną oraz socjologię emocji. Publikowała w „Studiach Socjologicznych” oraz „Zoon Politikon”. Uczestniczyła jako badacz m.in. w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2017 r. bierze udział w projekcie Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego, którego celem jest „poszukiwanie i publikowanie ilościowych miar jakości debaty publicznej w Polsce” (http://cmdp.umk.pl/pl/misja/). W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych przygotowuje rozprawę doktorską, w której zamierza zbadać możliwość wykorzystania automatycznych metod rozpoznawania emocji do badania dyskursu publicznego (medialnego). Jest jedną z dziesięciu osób zakwalifikowanych do realizacji modułu Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) finansowanego ze środków POWER.

Profil w Google Scholar


Krzysztof Lepczyński
Socjolog, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia licencjackie). Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim obszary socjologii ekonomicznej i socjologii pracy, a w szczególności społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego, poddawanego głębokim transformacjom kapitalizmu. Działał w Kole Naukowym Obserwacji Polskich Mediów na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach projektu badawczego w Szkole Doktorskiej zamierza zbadać zmiany w jakości życia polskiej klasy średniej w świetle neoliberalnego charakteru systemu społeczno-ekonomicznego. Zawodowo przez lata związany z mediami, pracował m.in. w redakcjach Radia TOK FM, Gazeta.pl, „Gazety Wyborczej” czy Onetu. W ostatnim czasie zajmował się PR i marketingiem.

Profil w Google Scholar


Jan Majewski
Ukończył studia prawnicze. Autor kilku artykułów w zbiorach wydanych przez Wyd. Naukowe UMK, m.in. Konstytucje państw współczesnych: studium prawno-historyczne oraz Konstytucje państw nowożytnych: przegląd prawno-historyczny. Jego zainteresowania badawcze rozpięte są między społecznymi studiami nad technologią, socjologią emocji, prawa, historią i filozofią społeczną, podejściami sieciowymi, problematyką systemu ochrony zdrowia oraz teorią społeczną. W myśleniu ceni otwartość, odwagę, lekkość i precyzję. Nawet w najbardziej technicznych zagadnieniach szuka miejsca dla wyobraźni. W Szkole Doktorskiej jest jedną z dziesięciu osób zakwalifikowanych do realizacji modułu Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) finansowanego ze środków POWER.

 

 


Katarzyna Mańkowska
Kognitywistka, studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe sięgają dwóch dyscyplin. Na etapie powstawania pracy licencjackiej zajmowała się głównie grami komputerowymi i wpływem treningu z ich użyciem na procesy poznawcze. Zagadnienie to zawęziła na drugim etapie studiów, skupiając się na znaczeniu treningu grą matematyczną w kształtowaniu się mentalnych reprezentacji liczb i osi liczbowej. Drugie zainteresowanie (rozwijane w ramach Szkoły Doktorskiej) dotyczy zagadnienia kształtowania się tożsamości psycho-seksualnej w relacji do tożsamości płciowej osób niebinarnych. Angażuje się w popularyzowanie nauki, prowadząc warsztaty i pokazy m.in. podczas Toruńskiego Tygodnia Mózgu czy też Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Poza działalnością naukową angażuje się w pracę wolontariacką na rzecz społeczności Torunia. Prywatnie zakochana w muzyce i wszelkich sportach wodnych.

Profil w Google Scholar


Dawid Megger
Absolwent ekonomii (studia magisterskie) oraz politologii i filologii polskiej (studia licencjackie) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach etycznych i filozoficznych w ekonomii, a zwłaszcza na teoriach tzw. szkoły austriackiej. Uczestnik konferencji naukowych i autor artykułów poświęconych tematyce ekonomicznej i filozoficzno-politycznej. Laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018 / 2019.

Profil w Google Scholar


Bartosz Mielczarek
W roku akademickim 2018/2019 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Otrzymał nagrodę I stopnia w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu za pracę napisaną pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Laskowskiej – Hulisz, prof. UMK nt. “Zakres orzekania sądu drugiej instancji w procesie cywilnym.” Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego dotyczących m.in. środków zaskarżenia, czy pełnomocnictwa. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim powództwami przeciwegzekucyjnymi.


Natalia Miler-Ogórkiewicz
Inżynier architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Otrzymała stypendium Rektora PG dla najlepszych studentów. Wyróżniona w konkursie na artykuł o relacji architektury i kultury TEORIA 2016. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Praktykę zawodową podjęła już na trzecim roku studiów w jednym z największych biur architektonicznych na Pomorzu. W ramach pracy magisterskiej zaprojektowała budynek szkoły średniej w Toruniu (koncepcja),  w pracy zawodowej była współautorem projektu żłobka (realizacja w Gdańsku). Doświadczenie projektowe ukierunkowało jej zainteresowania naukowe na problem kształtowania przestrzeni szkoły jako zagadnienie wykraczające poza architekturę, a wkraczające w obszar dyscyplin takich jak pedagogika i socjologia. Zagadnienie to będzie rozwijać w ramach Szkoły Doktorskiej.


Robert Mirski
Prowadzi badania nad znaczeniem kultury w rozwoju zdolności poznawczo-społecznych człowieka. Jego doktorat na UMK dotyczy roli, jaką emocje odgrywają w powyższym procesie. Jego ogólne zainteresowania naukowe to rozwój poznawczy, teoretyczna psychologia, oraz filozofia nauki i kognitywistyki.

Profil w Google Scholar

 

 


Daria Miścikowska
Ukończyła studia na kierunku finanse i rachunkowość. Najlepsza absolwentka WNEiZ UMK w roku akademickim 2018/2019, która jeszcze podczas nauki w szkole średniej odnosiła sukcesy w konkursach wiedzy o ekonomii, rachunkowości, matematyce (m.in. zdobywczyni I miejsca w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Finansów i Rachunkowości w 2014 r.; laureatka XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego w 2013 r.; laureatka XIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Uczniów Szkół Średnich w 2013 r.). W trakcie studiów magisterskich dwukrotnie zajęła I miejsce w XVII i XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych. Uczestniczka wielu konferencji naukowych, wystąpiła m. in. podczas XIII Kongresu ICV POLSKA “Controlling i finanse w cyfrowych modelach biznesowych oraz centrach usług wspólnych”. Publikuje w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Studiach Prawno-Ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej.

Profil w Google Scholar

 


Bożena Pięta
Absolwentka kognitywistyki i entuzjastka logiki, w szczególności logiki niemonotonicznej. W swoich badaniach skupia się na ujęciu niemonotonicznych logik kognitywnych za pomocą systemów tablicowych. Zainteresowana również związkami logiki ze sztuczną inteligencją. W Szkole Doktorskiej jest jedną z dziesięciu osób zakwalifikowanych do realizacji modułu Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) finansowanego ze środków POWER.

Profil w Google Scholar

 

 


Anna Rosiek
Od 2002 r. zawodowo związana ze środowiskiem medycznym, a od 2012 r. – ze środowiskiem prawniczym. Możliwość wymiany doświadczeń w obszarze medyczno-prawnym w Polsce i współpraca z krajami takimi jak Szwajcaria, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania w zakresie problematyki poprawy jakości funkcjonowania placówek służby zdrowia w celu eliminowania popełnianych przez lekarzy błędów w procesie leczenia, przyczyniły się do podjęcia przez nią pracy naukowej, która zaowocowała  powstaniem wielu publikacji. Brała czynny udział w zagranicznych i polskich kongresach naukowych. Od 2016r jest członkiem honorowym World Colaboration and Communication Union w USA w uznaniu dorobku naukowo-badawczego. Z uwagi na współczesny interdyscyplinarny charakter tego zagadnienia i rosnące zainteresowanie problematyką błędów medycznych zarówno środowiska medycznego jak i prawniczego, a także własne obserwacje i doświadczenia, mgr Anna Rosiek podjęła się dalszych badań naukowych z uwagi na lawinowo rosnącą liczbę popełnianych błędów medycznych i brak odpowiednio dostosowanej w tym zakresie legislacji w Polsce.

Profil w Google Scholar

 


Katarzyna Tamborska
Socjolożka, naukowo zainteresowana zagadnieniami komunikacji naukowej i oceny technologii z perspektywy ustaleń antropologii nauki. Ostatnio koncentruje się przede wszystkim na ośrodkach popularyzujących naukę, działających na pograniczu kultury, nauki i edukacji. Poza działalnością badawczą miała okazję realizować się zawodowo w takich obszarach jak dziennikarstwo i public relations, badania społeczne i marketingowe, administrowanie projektami badawczymi w jednostkach naukowych (w Warszawie i Toruniu). W Szkole Doktorskiej jest jedną z dziesięciu osób zakwalifikowanych do realizacji modułu Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) finansowanego ze środków POWER.

Profil w Google Scholar


Krzysztof Tarkowski
Absolwent studiów magisterskich w zakresie filozofii oraz historii. Jego obecne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół studiów nad nauką i technologią. Zajmuje się przede wszystkim kwestią przemian we współczesnej filozofii nauki, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i roli tzw. nieklasycznej filozofii nauki. W kręgu jego zainteresowań badawczych jest również krytyczny namysł nad rolą nowych technologii w edukacji. W Szkole Doktorskiej jest jedną z dziesięciu osób zakwalifikowanych do realizacji modułu Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) finansowanego ze środków POWER.

Profil w Google Scholar

 


Martyna Wilmanowicz
Ukończyła studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Studiowała prawo na Uniwersytecie w Padwie (Universita degli Studi di Padova) w ramach międzynarodowej wymiany studenckiej. Zajęła III miejsce w ogólnopolskim Konkursie wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Posiada certyfikat prawniczego języka angielskiego – TOLES Higher, a także zdała egzamin na mediatora. Jest autorką publikacji zarówno w języku polskim, jak i angielskim w szczególności z zakresu prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych.

Profil w Google Scholar

 

 


Klaudia Wos
Absolwentka kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) oraz kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Najlepsza absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu w roku akademickim 2016/2017 oraz 2018/2019. Jej zainteresowania badawcze obejmują rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie życia, ze szczególnym wyróżnieniem okresu dorosłości oraz starości, a także szeroko pojętą seksualność człowieka. Autorski projekt badawczy realizowany w ramach Szkoły Doktorskiej dotyczy subiektywnego obrazu własnej seksualności starszych osób z niepełnosprawnością intelektualną (zamieszkujących domy pomocy społecznej w Polsce).

Profil w Google Scholar