Zakończenie kształcenia

Procedura zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej i tryb złożenia rozprawy doktorskiej

 1. Kształcenie w szkole doktorskiej kończy się złożeniem przez doktoranta/kę rozprawy doktorskiej. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej. Rozprawa prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną doktoranta w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej.
 2. Harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej oraz termin jej złożenia jest określony w Indywidualnym Planie Badawczym (IPB) doktoranta/ki.
 3. Przed złożeniem rozprawy doktorskiej doktorant/ka jest zobowiązany/a spełnić wszystkie warunki określone w Programie kształcenia oraz w Indywidualnym Planie Badawczym. W związku z powyższym, doktorant/ka musi przedstawić, zatwierdzone i podpisane przez promotora lub promotorów, sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok ksacztałcenia w szkole doktorskiej. Doktorant/ka składa sprawozdanie za ostatni rok kształcenia nie później niż 21 dni przed złożeniem rozprawy doktorskiej.
 4. Nie później niż 14 dni przed złożeniem rozprawy doktorskiej doktorant/ka pisemnie informuje dyrektora szkoły doktorskiej o planowanym terminie jej złożenia. Poza terminem złożenia rozprawy, informacja musi zawierać tytuł rozprawy, dyscyplinę naukową i nazwisko/a promotora lub promotorów oraz wniosek o wydanie zaświadczenia o zakończeniu kształcenia w szkole doktorskiej i uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (8PRK).
 5. Do rozprawy doktorskiej doktorant/ka załącza:
 • pozytywną opinię promotora na temat rozprawy doktorskiej (w przypadku powołania dwóch promotorów każdy przygotowuje osobną opinię, zaś promotor pomocniczy opinii nie przygotowuje),
 • streszczenie w języku angielskim w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowywanej w języku polskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym streszczenie w języku polskim,
 • opis w językach polskim i angielskim w przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną (jest natomiast dziełem artystycznym, projektem wdrożeniowym, schematem urządzenia etc.),
 • elektroniczną wersję rozprawy doktorskiej (np. na nośniku USB, płycie CD),
 • podpisane oświadczenie doktoranta/ki oraz podpisane oświadczenie promotora/ów, że przedstawiona praca jest oryginalnym dziełem nienoszącym znamion plagiatu oraz tożsamym z wersją przedkładaną właściwej radzie dyscypliny do procedowania.
 1. Data potwierdzenia przez dyrektora szkoły złożenia rozprawy wraz z wymaganymi załącznikami jest dniem zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej.
 2. Po złożeniu rozprawy doktorskiej i spełnieniu wszystkich wymagań określonych w Programie kształcenia doktorant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkoły doktorskiej potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8PRK.
 3. Kolejne czynności prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora opisane są w Uchwale nr 89 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz w dedykowanych dokumentach przygotowanych przez odpowiednie Rady Dyscyplin Naukowych. Na stronach szkół doktorskich dostępny jest poradnik – „Opis postępowania prowadzącego do stopnia doktora”.

 

Zaświadczenie o zakończeniu kształcenia.

 

Zaświadczenie o zakończeniu kształcenia. (14 KB)

Zakończenie kształcenia_english_na strone (14 KB)

przedluzenie_zlozenia_rozprawy (14 KB)